|

Algemene voorwaarden van Lemstra Van der Korst N.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 50955829

1. Lemstra Van der Korst N.V. is een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, en heeft als doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten. Een lijst van degenen die, direct of indirect, aandelen houden in Lemstra Van der Korst N.V. (hierna aangeduid als “Partner”) wordt op verzoek toegezonden.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle Partners en alle andere (rechts)personen die voor de naamloze vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten de naamloze vennootschap aansprakelijk zou kunnen zijn. Niet alleen Lemstra Van der Korst N.V. maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Partners en de Stichting Beheer Derdengelden Lemstra Van der Korst, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lemstra Van der Korst N.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4. Bij het inschakelen van derden zal Lemstra Van der Korst N.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lemstra Van der Korst N.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Lemstra Van der Korst N.V. houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Lemstra Van der Korst N.V. voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lemstra Van der Korst N.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering( en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico van Lemstra Van der Korst N.V.

6. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van geschillen over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

7. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Lemstra Van der Korst N.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 50955829 en zijn te raadplegen opwww.lemstravanderkorst.com.

December 2010